Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající Rudolf Horák, se sídlem Zahradní 1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 680 63237, zapsán v Živnostenském rejstříku u MÚ Velké Meziříčí ŽL ev.č. 371402-3385-00 ze dne 21.7.1999 a na straně druhé je kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  1.2 Předmětem koupě je prodej  živých kurzů,  e-booků, on-line kurzů, konzultací a zboží, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.moje-transformace.cz.
  1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování jejich obsahu třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 2. Objednávka
  2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.moje-transformace.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.moje-transformace.cz.
  Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.moje-transformace.cz, tj. prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 3. Kupní cena, daňový doklad
  3.1 Ve shrnutí objednávky na webové adrese http://www.moje-transformace.cz, najde kupující všechny informace včetně ceny produktu.
  3.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  3.3 Možnosti plateb: Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.
  3.4 Forma platby: Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.
  3.5 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení kurzu a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

4. Odpovědnost      

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5. Ochrana údajů
5.1 Prohlášení prodávajícího a provozovatele stránek. Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
5.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
5.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o novinkách, připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

5.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 6. Podmínky vracení  

 6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: rudolfhorak@email.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

7. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující se s případnou reklamací obrací na prodávajícího prostřednictvím emailu: rudolfhorak@email.cz. Komunikace týkající reklamace bude vedena elektronickou poštou. 

9.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 3. 2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.moje-transformace.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Provozovatel webu a prodávající si tímto  vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a obsahuje označení data účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.